top of page
GMT_damer_samtal_01.jpeg

Om God Man - förvaltare

Uppgifter

En God Man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

GMT_agreement.jpeg

Bevaka Huvudmannens rätt

Att bevaka huvudmannens rätt kan till exempel innebära:

  • Ansöka om kontaktperson eller annat stöd

  • Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, till exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad, ansöka om gruppboende

  • Ansöka om bostadstillägg/bidrag, fondmedel

  • Överkla beslut som har gått huvudmannen emot

  • Bevaka huvudmannens rätt i dödsbo

GMT_property.jpg

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Det handlar dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastigheter, bostadsrätter eller sanera eventuella skulder. Exempel på uppgifter: betala räkningar, lämna fickpengar.
God Man är enligt lag redovisningsskyldig för förvaltning av huvudmannens egendom.

GMT_person.jpg

Sörja för person

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.
Utförandet av denna uppdragsdel sker genom att man som god man/förvaltare har regelbundna kontakter med huvudmannen själv, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera och vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

Intresserad? Kontakta vår support 040 6610042

bottom of page